Uddannelsen

Uddannelsen består af 7 moduler af 2 dages varighed og afsluttes med en certificering. Nedenfor er hvert modul beskrevet uddybende.

Før opstart

Før opstart har vi et møde, der handler om din motivation for at blive WE-Lead Facilitator og dine mål for at deltage på forløbet. I den forbindelse får du lavet en personlighedsprofil, der afdækker dine personlige præferencer.

Du bliver klogere på dig selv og dit udgangspunkt for at få det bedste ud af forløbet og den kommende nye funktion i organisationen.

Din leder deltager i en del af denne samtale, for at sikre en god forståelse for den værdi, WE-Lead Facilitator rollen, uddannelsen og din deltagelse kan skabe i organisationen.

Desuden identificerer du og din leder i samarbejde det projekt, som du arbejder med gennem forløbet.

Din leder bliver inviteret til inspirerende oplæg med WE-tænkere igennem forløbet.

Derud over kan du også invitere en kollega til at deltage og på den måde inddrage dit bagland i de nye tanker og input, du beriges med.

Dag 0 – Lederaftalen, profil og præferencer

 • Lederaftalen, profil og præferencer
 • Dialogmøde om personlig præference-profil og motivation for deltagelse.
 • Sammenhæng mellem uddannelse og dagligt arbejde
 • Dialogmøde med din leder.
 • Identifikation af sideløbende projekt i egen organisation.

WE-tilgangen

På modul 1 kommer du til at forstå din fremtidige rolle, som WE-Lead Facilitator.

Du bliver også klogere på de nye megatrends omkring WE-økonomien generelt, så hele uddannelsens sættes i et overordnet perspektiv.

Desuden bliver du fortrolig med de øvrige deltagere og den gruppe, du rejser med på denne “dannelsesrejse”.

Uddannelsens fundament, struktur og blended learning-værktøj bliver du introduceret til og den grundlæggende teoriramme og tænkning bliver lagt.

Endelig kommer du allerede i gang med at forstå og kunne tage de første greb ind i designtænknings metoder til udvikling af samskabende processer.

Oplæg ved WE-tænker Peter Hesseldahl. Forfatter til bogen
“We-economy – en ny slags vækst, nye værdier og en ny fordeling”

Dag 1 – Opstart. Who are we? Hvad er WE?

 • Intro til WE-tilgangen, forløbet, læringsmetoder og til hinanden.
 • Personprofiler og det individuelle udgangspunkt for deltagelse.
 • Sideløbende arbejde med opgave i egen organisation og dialog og involvering af egen leder.
 • Paradigmer for effektivitet, produktivitet og kreativitet.
 • Intro til tankesæt for samskabelse og flow.
 • We-economy.

Dag 2 Aktiv nysgerrighed – hvordan gør vi?

 • Intro til design-tænkning som metode.
 • Metoder til at skabe overblik og identificere områder, der skal researches yderligere på.
 • Intro til etnografi og spørgeteknikker, bruger- og medarbejderinvolvering i udviklingsprocesser. og arbejde med aktiv nysgerrighed.
 • Plan for arbejdet med aktiv nysgerrighed i eget projekt.

Designtænkning som metode

Du vil erfare, hvordan det er muligt at skabe løsninger ved hjælp af inddragelse og samskabelsesprincipper.

Du bliver klogere på, hvordan du kan bruge designtænkningens metoder i daglige projekter på jobbet.

Gennem praktiske øvelser får du en oplevelse af, hvordan brugerinvolvering og kreative metoder kan aktivere ressourcer på tværs af organisationen.

Du vil opleve, hvor udbytterigt det er at kunne kommunikere ideer og nye tiltag som prototyper. Og bruge netop prototyper, som udgangspunkt for kvalificering af ideer i den videre proces og motivation.

Dag 3 Forstå sammenhænge og generere ideer

 • Formuler udgangspunktet for idégenereringen.
 • Hvad er udfordringen, muligheden eller problemet?
 • Metoder til idégenerering og konceptualisering.
 • Samskabelse, co-creation og kvalificering af ideer, koncepter og løsninger.
 • Intro til prototyping-metoderne.
 • Prototype-værksted.

Dag 4 Koncepter og prototyper

 • Skab prototyper.
 • Samskabelse, co-creation og kvalificering af ideer, koncepter og løsninger.
 • Business case på løsningen. Investering og værdiskabelse. Præsentation og pitch af koncepter.
 • Designtænkning i organisationsudvikling.

Dynamisk implementering

Du vil få indsigt i, hvordan designtænkningens metoder kan gøre implementeringsfaser til motiverende processer.

Du vil udforske ideen med prototyping til også at vedrøre “adfærd”.

Desuden vil du have en øget forståelse for psykologiske reaktioner og “den menneskelige faktor” ved forandringer og udvikling af nye tiltag i en organisation.

Dag 5 Psykologiske faktorer

 • Psykologiske faktorer ved forandring og forankring.
 • Perception og meningsdannelse.
 • Forskellige personlighedsstrukturer.
 • Gruppedynamikker.
 • Imødekomme diversitet og modstand.

Dag 6 Ny adfærd

 • Hjerner i spil.
 • Vaner og ny adfærd.
 • Fra mål til adfærd.
 • Rollemodeller og first-movers.
 • Organisatorisk sammenhængskraft og meningsdannelse.

Involvering og medskabelse

Du vil effektivt kunne formidle vigtige budskaber til forskellige målgrupper. Skabe lydhørhed hos ledelsen, såvel som bredt ud i organisationen.

Du vil skærpe din evne til at skabe tillid og trygge rammer for idégenerering, udvikling af nye tiltag, kritik og dialog.

Du får en viden om forskellige personlighedstyper, læringsstile og kommunikationsformer, der gør dig bedre til at motivere, engagere og høre, hvad der bliver sagt.

Din naturlige autoritet understøttes, så du med ro og større overblik kan sige både de lette og de svære ting.

Undervisning ved Performancecoach Else Qualmann.

Dag 7 Formidling, kommunikation og dialog

 • Kommunikations – og dialogværktøjer.
 • Verbal og nonverbal kommunikation.
 • Personlighedstyper ift. til læring og kommunikation.
 • Arketyper i effektiv formidling.
 • Struktur til effektfulde præsentationer.
 • Bevidsthed om naturlig autoritet og eget udtryk.

Dag 8 Motivation og samspil

 • Personlighedsfiltre i forhold til motivation og arbejdspræferencer.
 • Feedback som udviklings- og motivationsværktøj.
 • Metoder til at øge tillid, åbenhed og engagement.
 • Overvindelse af barrierer – egne og andres.
 • Opfattelsespositioner – perspektivskifte.
 • Indlevelsesevne og grænsesætning.

Facilitering i designtænkningsprocesser

Du får konkrete værktøjer til at facilitere workshops og møder, der genererer resultater.

Du får også finpudset dine facilitator-kompetencer, som en neutral, ikke magtbaseret position, der kan forløse potentiale og sikre fremdrift i processer.

Desuden får du en forståelse for, hvordan facilitering, medarbejderinvolvering, designtænkning og prototyping af adfærd er forbundet.

Du bliver i stand til at opsætte relevante møder og workshops som ramme for idégenererende og involverende processer.

Dag 9 Facilitering af designtænknings-processer

 • Facilitering af aktiv nysgerrig og kreative processer.
 • Styring af divergente og konvergente faser.
 • Opmærksomhed på det tipping-point, hvor det særlige og vigtige opstår. Omdrejningspunktet for næste sving eller ændring af proces og valg af metode.
 • Time-out, refleksion og inddragelse af deltagerne i løbende procesdesign og udvikling.
 • Værktøj og tips til en designtænkende procesleder og facilitator.

Dag 10 Proces og samskabelse

 • Forudsætning for samskabelse. Ramme, roller og retning.
 • Indflydelse og påvirkning af individer og gruppedynamikker.
 • Spørgeteknikker til forskellige formål.
 • Arbejde med modstand, skjulte agendaer og kritiske spørgsmål.
 • Facilitering af dynamiske processer, hvor planen ændrer sig i takt med det, der arbejdes med.
 • Åbenhed for improvisation og det uforudsete.

Strategi, mål og sammenhængsopmærksomhed

Du vil øge din bevidsthed omkring rollen som WE-Lead Facilitator i krydsfeltet mellem ledelse og ansatte.

Du vil få belyst forskellige ledelsesparadigmer og særligt få udfoldet det paradigme – og den organisations kultur – der bedst understøtter WE-tankegangen.

Du vil arbejde med designtilgang i en strategisk sammenhæng, og se på et problem og dets mulige løsninger fra forskellige perspektiver i organisationen.

Du får skærpet opmærksomhed på strategiske sammenhænge – og ikke mindst evnen til at kunne argumentere ind i dem.

Oplæg og undervisning ved WE-tænker Jacob Bøtter. Fortatter til bøgerne “Unboss” og “Udefra”. Kendt for foredraget: “Tag teknologi og kollegaer i hånden og skab en ny digital fremtid”.

Dag 11 Det strategiske landskab

 • Strategiske opmærksomhedspunkter i små, mellemstore og store organisationer.
 • At begå sig i krydsfeltet mellem ledelse og medarbejdere.
 • Lederperspektiv, når man arbejder med rullende strategi og involvering.
 • Medarbejderperspektiv, når man arbejder med rullende strategi og involvering.
 • Når teknologi, strategi og medarbejdere går hånd i hånd.

Dag 12 At gå strategien i møde

 • Strategiske nøglepunkter i en tid med uforudsigelighed.
 • Ledelsesparadigmer og afledte kulturer.
 • Beviser for forandring forankres.
 • Den lærende og undersøgende organisation.
 • WE-Lead som kulturkatalysator.
 • At skabe en ny digital fremtid – sammen.
 • Designtænkning som et naturligt element i strategi, udvikling og drift.

Procesdesign og overblik

12 min talks- del læring og skab bevægelse på tværs

Du skærper dit procesoverblik og din evne til selv at designe en proces. Med udgangspunkt i alle de værktøjer og metoder, du har lært, bringes hele værktøjskassen i spil i forhold til en given case.

Du evaluerer din egen læring og dine erfaringer i uddannelsesforløbet og det sideløbende projekt.

Du bliver inspireret af dine medkursisters delte læring.

Din leder deltager i We-Organisations egen udgave af inspirerende Key-Note Talks; WE-Walk-The-Talk, hvor alle deltagere præsenterer de essentielle læringspunkter fra deres projekter.

Du afslutter med et certifikat.

Dag 13 Simulatordag

 • Procesdesign og metodevalg.
 • Planlægning og forberedelse af proces.
 • Udarbejdelse af roadmaps.
 • Argumentation for proces.

Dag 14 Erfaringshøst og læringsrejse

 • Evaluering af den enkeltes udbytte af forløbet.
 • Deling af læring og inspiration.
 • Fælles afslutning for deltagere og ledere.
 • Præsentation af kort Key-NoteTalk (We-Walk-The-Talk) i plenum, som certificeringsopgave.

KONTAKT OS